การย้าย Azure VM ข้าม Region


บทความตัวอย่างการย้าย VM ข้าม Region
http://blogs.msdn.com/b/amol/archive/2014/03/21/how-to-migrate-windows-azure-vm-from-one-region-to-another.aspx

รายละเอียดของคำสั่ง AzCopy

http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/storage-use-azcopy/

See Also:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj157206.aspx


Leave a Reply