Microsoft IT Camp: Azure Infrastructure ;13-Nov-2015


Microsoft IT Camp “Azure Infrastructure”   in Bangkok , Friday 13-Nov-2015 from 9:00 am to 5:00 pm.

This 13-Nov-2015 IT Camp already fully booked .
ขณะนี้ ที่นั่งที่เตรียมไว้เต็มแล้วครับ – ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจใน technical workshop ครั้งนี้ครับ

Microsoft IT Camp: Azure Infrastructure ;13-Nov-2015

สำหรับ Technical workshop ครั้งนี้ผมอนุญาตเฉพาะท่านที่ได้ลงทะเบีบนผ่านระบบเท่านั้นนะครับ

สำหรับรอบเดือนพฤจิกายนนี้ผมขอนำเสนอในหัวข้อ “Azure Infrastructure”  โดยรอบนีี้เน้นในเรื่องความสามารถใหม่สำหรับ Cloud Infrastructure ในเรื่องการเพิ่มความยืนหยุ่นในการจัดการ Datacenter ด้วยการทำงานร่วมกันด้วยเทคโนโลยีจาก Microsoft  , Software Open Source และ เทคโนโลยีที่น่าสนใจอื่น ๆ โดย คาดหวังไว้ว่าท่านที่มาร่วมกิจกรรมจะได้กลับไปพร้อมกับสิ่งเหลานี้ครับ
1. ได้ความความเข้าใจการหลักทำงานและการจัดการบริการใหม่ ๆ ในกลุ่ม Azure Premium Services พร้อมทั้งเข้าใจ Advanced performance configurations เพื่อใช้การจัดการบริหารระบบงาน
2. ได้เพิ่มเติมความเข้าใจการเชื่อต่อ และการทำงานร่วมกันของระบบงานซึ่งต้องทำงานบน on-premises และ Microsoft  Azure  อย่างเช่น Disaster Recovery และ Virtualization
3. ได้คำความเข้าใจ best practices สำหรับการจัดการ compute, storage, network และ Identity architectures

เนื้อหาเหมาะกับใคร ? – Who should attend ?
IT Camps จะจัดในรูปแบบ Technical  Hands-on workshop โดยเนื้่อหาของ  Technical Workshop ครั้งนี้

*เหมาะ* สำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ ( อย่างเช่น Systems Administer, System Engineer, Architecture )  หรือ IT Professional ที่กำลังมองหาแนวทางในการชยายความสามารถในการรองรับระบบงานที่กำลังเติมโตอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังวางแผนหรือหาแนวทางจะใช้ประโยชน์จาก Cloud Computing

Date: 13-Nov-2015
Time: 9:00-17:00
Venue :  Will be Informed in invitation letter
Instructor : Fukiat Julnual, Technical Evangelist , Microsoft Thailand
Language : Thai (ไทย) :

รูปแบบของงาน – Camp format:
สำหรับรูปแบบการจัดในครั้งนี้ จะเป็นการผสมระหว่างการบรรยาย การสาธิต และการทำ Hands-On-Lab โดยทางทีมงานได้เตรียมเอกสารซึ่งมีการแนะนำการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเห็นภาพรวม และขั้นตอนในการนำไปใช้งานจริง  การเข้าร่วม IT Camp ครั้งนี้ ผมต้องขอรบกวนท่านที่ประสงค์เข้าร่วมนำ Laptop มาด้วยนะครับ เพื่อทำกิจกรรมระหว่างวันในการเข้างาน Microsoft Azure

กำหนดการ – Agenda:

Time Module Title
9:00 – 9:30 Introduction, Housekeeping, Lab Setup
9:30-10:30 Module 1: Deploy Azure Resources using ARM Templates
10:30-11:30 Module 2: Design Azure Storage and Compute Infrastructure
11:30-11:45 Break
11:45-12:45 Module 3: Design Azure Networking for Advanced Security
12:45-1:30 Lunch
1:30-3:30 Module 4: Design Site Recovery and Migration Using Azure Site Recovery
3:30-3:45 Break
3:45-4:45 Module 5: Designing Identity solutions with Azure Active Directory
4:45-5:00 Wrap-up and next steps

( หมายเหตุ : เวลาและเนื้อหาบางส่วน อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตอนวันงานจริง ๆ และเช่นเดิมนะครับ ผมขอบรรยายเป็นภาษาไทย และขอใช้เอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษครับ )

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้มีโอกาสแวะมาที่ Workshop ครั้งนี้จะได้ความขั้นใจขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยให้การวางแผนโครงการด้าน  Cloud Computing สำหรับองค์เป็นไปได้อย่างเหมาะสมความความต้องการขององค์กรและผู้ดูแลระบบ

FAQ: การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วม IT Camp  – Prerequisite

Q: ก่อนเข้า IT Camp ต้องมี Azure Account สำหรับ ทำ Lab หรือไม่
A: ไม่จำเป็นครับ หากท่านยังไม่มี Azure Account ทางทีมงานได้เตรียม credit ไว้ให้สำหรับ การทำ lab  ซึ่งท่านจะได้รับในวันที่ทำ IT Camp ครับ

Q: ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Azure มาก่อนหรือเปล่า
A: เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านที่สนใจทำความเข้าใจพื้นฐานของ Microsoft Azure โดยเรียน module ที่ 1 และ 2  เป็นอย่างน้อย ทาง Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start ก่อนมาร่วม Technical Workshop นะครับ

Q: การเข้าร่วม IT Camp ต้องนำเครื่องมาเองหรือเปล่าครับ
A:  การเข้าร่วม workshop กรุณาเตรียมเครื่องมาเพื่อทำ Workshop ด้วยนะครับ โดยท่านสามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องและ System Requirements  ได้ที่ https://aka.ms/lodtest  นะครับ

Q: การลงทะเบียน
A:  เนื่องจาก IT Camp จัดสำหรับท่านที่ได้รับเชิญจดหมายเชิญจากทาง Microsoft เท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียนและสถานที่จะแจ้งในจดหมายเชิญ ครับ

Q: IT Camp ครั้งนี้รองรับได้กี่ที่นั่ง
A: IT Camp ครั้งนี้จะรองรับจำนวน 45 ท่านครับ (first-come,first-serve basis)

Q: ผมจะทราบสถานะการลงทะเบียนได้อย่างไร
A: ในสถานะการปกติท่านจะได้รับ email จากระบบเพื่อยีนยันสถานะการลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง

Q: เนื้อหาของ IT Camp ในครั้งนี้จะมีการจัดอีกกี่ครั้ง
A: สำหรับเนื้อหานี้จะมีการจัดในรูปแบบ IT Camp เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวครับ

About IT Camps: Microsoft IT Camps are no cost, hands-on, technical training events for IT professionals led by Microsoft experts.