Microsoft IT Camp: Enterprise Device Infrastructure ;26-March-2015

Microsoft IT Camp “Implementing a Mobile-First World with Microsoft Enterprise Device Infrastructure”   in Bangkok , Thursday 26-March-2015 from 9:00 am to 5:00 pm.

This 26-March-2015 IT Camp is already fully booked .

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ขณะนี้ ที่นั่งที่เตรียมไว้เต็มแล้วครับ  สำหรับหัวข้อของ IT Camp ในเดือนประจำเดือนพฤษาคใ ผมขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากการเตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ ” Enterprise IT Pro Club ” , ขอบคุณครับ

สำหรับ Microsoft IT Camp รอบวันที่ 26-March-2558 เป็นรอบสุดท้ายสำหรับหัวข้อนี้ครับ  โดยรอบนีี้มีการปรับปรุงเนื้อหาซึ่งจะครอบคลุม ข้อมูลใหม่ ๆ รวบทั้ง Azure AD , MFA, Microsoft Intune, Azure RMS และ Sideload apps โดยผมได้เตรียมเนื้อหาที่ผสมในส่วน demo และ Hand-on lab แนวทางที่เตรียมไว้จะเป็นดังนี้นะครับ  ( เช่นเดิมนะครับ ผมขอพูดเป็นภาษาไทย แต่เอกสารขอใช้เป็นภาษาอังกฤษ )

เนื้่อหาเหมาะกับใคร ?
IT Camps จะจัดในรูปแบบ Technical  Hands-on workshop โดยเนื้่อหาของ Workshop เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ ( อย่างเช่น Systems Administer, System Engineer, Architecture ) ที่กำลังมองหาแนวทางในการจัดการ และบริหาร Device ทั้งที่เป็น Mobile และ Desktop รวมถึงการจัดการเรื่อง identity  , การจัดการ App และ การแนวทางการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อในการรองรับระบบงานที่กำลังเติมโตอย่างต่อเนื่อง

Date: 26-March-2015
Time: 9:00-17:00
Venue :   Has been informed in invitation letter
Instructor : Fukiat Julnual
Language : Thai (ไทย)

Time Module Title Topics
9:00 – 10:30 Enterprise Mobility Suite Demo list:
* เริ่มต้นสาธิตการทำงานและแนวคิดของ  Workplace Join [ Windows 8.1 , iOS]
* สาธิตการทำงานในรูปแบบ Single Sign On (SSO) โดยสมมุติสถาณะการที่ผู้ใช้งานใช้ credential เดียยวในการเข้าถึง resources ที่ต่างกันเช่น  Office 365, SaaS apps ด้วย Azure AD Premium[ Windows 8.1, Android ]
* การใช้งาน security groups ใน Microsoft Azure Active Directory [windows 8.1, Android ]
* สาธิตตัวอย่างการใช้งาน Desktop virtualization ด้วย RemoteApp และ Desktop Connections จาก Windows 8.1 และ  Microsoft Remote Desktop App for iOS และ Android [ Windows 8.1, iOS, Android ]
* การ Store, sync และเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการำทงาน (work-related files  ) จากหลายอุปกรณ์ ( multiple devices)  [ Windows 8.1]
* การลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริษัท ( Wipe to a device to remove company data) [ windows 8.1 ]
10:30 – 12:00 Identity Explains why identity is important and how our leading position in identity transforms our products into solutions to IT’s problems

 • What is Identity
 • Making choices: Standalone, Synchronized, Federated
 • Sync &  Federation
 • Azure AD & Premium capabilities
 • Device Identity (MSA), Azure on-premises
13:00 – 14:30 Information and App Protection Explains why it is important to protect data wherever it is, on devices, on cloud storage (on/off premises) and in use with apps.

 • Mobile Content Management technologies in Windows 8.1 (BitLocker, BRDR, WorkFolders)
 • App Wrapping Introduction
 • Information Protection Infrastructure
 • AAD RMS, including FCI connector
 • Protecting Apps and data using RMS
15:00 – 16:00 Device Management Drills into the device management capabilities of Windows Devices and Enterprise Mobility Infrastructure because Mobile Device Management is such a pivotal conversation with the industry.

 • Windows, Windows Phone capabilities
 • Making infrastructure Architecture Choices (Hybrid vs Intune Stand Alone – non-comparative) and 3rd Party
 • Our Infrastructure User Experience from the client (Windows, iOS, Android)
 • Microsoft Intune Stand alone
 • System Center Configuration Manager + Microsoft Intune
16:00 – 17:00 App Management Drills into the app management features of our MDM and VDI solutions along with explaining to IT Professionals why containerization is important for apps (using Windows apps).

 • How App Management fits into our stack (System Center Configuration Manager and AD)
 • How to manage Windows (modern) apps
 • People Centric App Delivery in System Center Configuration Manager / Windows Intune
 • App-V
 • RemoteApp (on premises and Azure)

( หมายเหตุ : agenda และเนืื้อหาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตอนวันงานจริง ๆ นะครับ)

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วม IT Camp  – Prerequisite
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านที่สนใจทำความเข้าพื้นฐานของ Microsoft Azure ผ่านทาง Enterprise Mobility Immersion V3.1 สักนิดก่อนงานนะครับ

FAQ:
Q:
ก่อนเข้า IT Camp ต้องมี Azure Account สำหรับ ทำ Lab หรือไม่
A: ไม่จำเป็นครับ หากท่านยังไม่มี Azure Account ทางทีมงานได้เตรียม credit ไว้ให้สำหรับ การทำ lab  ซึ่งท่านจะได้รับในวันที่ทำ IT Camp ครับ

Q: ต้องมีความรู้พื้นงาน เกี่ยวกับ Azure มาก่อนหรือเปล่า
A: ไม่จำเป็นครับ แต่หากท่านสนใจเตรียมตัวก่อน แนะนำให้เรียน  Module 1 และ 2 จาก Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start  ครับ

Q: ต้องมีความรู้พื้นงาน เกี่ยวกับ Device management มาก่อนหรือเปล่า
A: ไม่จำเป็นครับ แต่หากท่านสนใจเตรียมตัวก่อน แนะนำให้เรียน  Module 1 และ 2 จาก Enterprise Mobility Immersion V3.1 ครับ

Q: การเข้าร่วม IT Camp ต้องนำเครื่องมาเองหรือเปล่าครับ
A:  แนะนำให้เตรียมเครื่องมาเองเพื่อความสะดวกท่านสามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องท่าน และ System Requirements  ได้ที่ http://aka.ms/holtest   แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถนำเครื่องมาเองได้ ทางทีมจัดงานได้เตรียมเครื่องไว้ให้สำหรับท่านที่ลงทะเบียน และแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ก่อนวันงาน ซึ่งทางทีมงานจะสอบถามผ่านท่างโทรศัพท์  1-2 วันล่วงหน้า ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน

Q: การลงทะเบียน
A:  เนื่องจาก IT Camp จัดสำหรับท่านที่ได้รับเชิญจดหมายเชิญจากทาง Microsoft เท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียนและสถานที่จะแจ้งในจดหมายเชิญ หากทางยังไม่ได้รับจดหมายเชิญรบกวนแจ้ง email ของท่านโดยใช้ messagess ผ่าน facebook ( กรุณาอย่า post email ใน comment ครับ)

Note:
* IT Camp ครั้งนี้จะเพื่อรองรับจำนวน 30 ท่านครับ (first-come,first-serve basis)

About IT Camps:
Microsoft IT Camps are no cost, hands-on, technical training events for IT professionals led by Microsoft experts.

 

See Also:

About fujute

Fukiat Julnual's role as Technical Evangelist is to support awareness for Microsoft Azure , engages with Technical Community and help IT Professionals to discover the technical value of innovations in Microsoft platform.