Microsoft IT Camp: Extend your Datacenter with Microsoft Azure ;19-March-2015


Microsoft IT Camp “Extend your Datacenter with Microsoft Azure”   in Bangkok , Thursday 19-March-2015 from 9:00 am to 5:00 pm.

 

สำหรับรอบเดือนมีนาคมนี้ผมขอนำหัวข้อ “Extend your Datacenter with Microsoft Azure “ กลับมาจัดซ้ำอีกรอบเนื่องจากมีท่านที่สนใจจำนวนมาก และที่นั่งที่จำกัดสำหรับรอบเดือน และเช่นเดิมรอบนีี้ เราจะมีทำความเขัาใจในการใช้ประโยชน์จาก Microsoft Azure เพื่อช่วยให้เราสามารถขยายความต้องการด้าน Infrastructure เพื่อให้ตอบสนองระบบงานได้ตามที่เราต้องการ  โดยใน Workshop ท่านจะได้เเรียนรู้ การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machine  และแนวทางในการ Migrate ระบบงานที่เรามีอยู่ไปใช้งานบน Microsoft Azure  นอกจากนั้นเนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิในการเข้า Storage และการใช้าน Azure Storage Blob Service  เป็นต้น

เนื้่อหาเหมาะกับใคร ? ::
IT Camps จะจัดในรูปแบบ Technical  Hands-on workshop โดยเนื้่อหาของ Workshop เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ ( อย่างเช่น Systems Administer, System Engineer, Architecture ) ที่กำลังมองหาแนวทางในการชยายความสามารถในการรองรับระบบงานที่กำลังเติมโตอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังวางแผนหรือหาแนวทางจะใช้ประโยชน์จาก Cloud Computing

Date: 19-March-2015
Time: 9:00-17:00
Venue :   Has been informed in invitation letter
Instructor : Fukiat Julnual
Language : Thai (ไทย)

Agenda:

Time Module Title
9:00 – 9:30 A LAP AROUND WINDOWS AZURE FOR AN INFRASTRUCTURE PROFESSIONAL
9:30 – 10:30 GETTING STARTED WITH MICROSOFT AZURE IAAS ( Hand-on-Lab : 30 minutes )
11:00 – 12:00 GETTING STARTED WITH WORKLOADS ( Hand-on-Lab : 30 minutes )
13:00 – 14:30 GETTING STARTED WITH NETWORKING ( Hand-on-Lab : 40 minutes )
15:00 – 16:30 GETTING STARTED WITH AZURE STORAGE ( Hand-on-Lab : 40 minutes )

( หมายเหตุ : เวลาและเนืื้อหาบางส่วน อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตอนวันงานจริง ๆ และเช่นเดิมนะครับ ผมขอบรรยายเป็นภาษาไทย และขอใช้เอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษครับ )

image_thumb1_thumb

และเพื่อให้ทำ Lab ใน workshop ใกล้เคียงกับสถานการณ์ความเป็นจริง ระหว่างการบรรยายเนื้อหาในแต่ละส่วน เราก็จะได้มีโอกาสทดลองการใช้งาน Technology ที่เกี่ยวข้องใน Lab ที่ทางทีมงานได้เตรียมไว้ โดยเราได้แบ่ง Project Phases สำหรับการ evaluation ใน lab ไว้ดังนี้

Project Phases

Phase Objectives Notes
Exploratory Testing 1. Simulate basic database and web server configurations and validate communication2. Confirm ability to manage and administer in the same way as local servers3. Understand basic billing and costing models Current web server and database servers are VM’s on Hyper-V
Infrastructure Validation 1. Implement complete scaled down infrastructure consisting of SQL, Linux, and load balanced web servers2. Create a DevOps process using functionality similar to “checkpoints” on local Hyper-V servers3. Understand how to perform basic management tasks Validate a mix of WebSites and Web Server VM’s can coexist.
Workload Validation 1. Replace Web Server VM’s with web worker roles to see if overhead and costs of VM’s are needed2. Validate that data can be secured with user accounts provided by Azure.  
Network Configuration Validation 1. Customization of cloud based networking to match structure of on-premises networking. Application uses special DNS records, so must use own DNS
Storage Validation 1. Moving data to and from cloud provider with and without containers.2. Backup/Restore of cloud based data.3. Possible, use table objects, unclear Contoso needs to transfer existing database files via VHD transfer
Management and Administration Testing and Validation 1. Validate that solution can be effectively monitored using existing in-box tools.2. Validate that you can access cloud based resources from any on-premises PC via VPN or similar.3. Validate that key data items can be secured using smart-card.

4. Validate that regular maintenance jobs can be scheduled and automated, regardless of on-premises connectivity

Each of the four scenarios maps to one module.

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้มีโอกาสแวะมาที่ Workshop ครั้งนี้จะได้ความขั้นใจขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยให้การวางแผนโครงการด้าน  Cloud Computing สำหรับองค์เป็นไปได้อย่างเหมาะสมความความต้องการขององค์กรและผู้ดูแลระบบ

 

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วม IT Camp  – Prerequisite
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านที่สนใจทำความเข้าพื้นฐานของ Microsoft Azure ผ่านทาง Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start สักนิดก่อนงานนะครับ

FAQ:
Q:
ก่อนเข้า IT Camp ต้องมี Azure Account สำหรับ ทำ Lab หรือไม่
A: ไม่จำเป็นครับ หากท่านยังไม่มี Azure Account ทางทีมงานได้เตรียม credit ไว้ให้สำหรับ การทำ lab  ซึ่งท่านจะได้รับในวันที่ทำ IT Camp ครับ

Q: ต้องมีความรู้พื้นงาน เกี่ยวกับ Azure มาก่อนหรือเปล่า
A: ไม่จำเป็นครับ แต่หากท่านสนใจเตรียมตัวก่อน แนะนำให้เรียน  Module 1 และ 2 จาก Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start  ครับ

Q: การเข้าร่วม IT Camp ต้องนำเครื่องมาเองหรือเปล่าครับ
A:  แนะนำให้เตรียมเครื่องมาเองเพื่อความสะดวกท่านสามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องท่าน และ System Requirements  ได้ที่ http://aka.ms/holtest   แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถนำเครื่องมาเองได้ ทางทีมจัดงานได้เตรียมเครื่องไว้ให้สำหรับท่านที่ลงทะเบียน และแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ก่อนวันงาน ซึ่งทางทีมงานจะสอบถามผ่านท่างโทรศัพท์  1-2 วันล่วงหน้า ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน

Q: การลงทะเบียน
A:  เนื่องจาก IT Camp จัดสำหรับท่านที่ได้รับเชิญจดหมายเชิญจากทาง Microsoft เท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียนและสถานที่จะแจ้งในจดหมายเชิญ หากทางยังไม่ได้รับจดหมายเชิญรบกวนแจ้ง email ของท่านโดยใช้ messagess ผ่าน facebook ( กรุณาอย่า post email ใน comment ครับ)

Note:
* IT Camp ครั้งนี้จะเพื่อรองรับจำนวน 30 ท่านครับ (first-come,first-serve basis)

About IT Camps:
Microsoft IT Camps are no cost, hands-on, technical training events for IT professionals led by Microsoft experts.