Microsoft IT Camp: Extend your Datacenter with Microsoft Azure ;21-May-2015


Microsoft IT Camp “Extend your Datacenter with Microsoft Azure”   in Bangkok , Thursday 21-May-2015 from 9:00 am to 5:00 pm.

This 21-May-2015 IT Camp already fully booked .

ขณะนี้ ที่นั่งที่เตรียมไว้เต็มแล้วครับ – ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจใน technical workshop ครั้งนี้ครับ

สำหรับรอบเดือนพฤษภาคมนี้ผมขอนำหัวข้อ “Extend your Datacenter with Microsoft Azure “ กลับมาจัดซ้ำอีกรอบเนื่องจากมีท่านที่สนใจจำนวนมากในรอบที่ผ่านมา  รอบนี้จะจัดเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเนื้อหาชุดนี้  โดยรอบนีี้ เราจะได้ทำความเขัาใจในการใช้ประโยชน์จาก Microsoft Azure เพื่อช่วยให้เราสามารถขยายความต้องการด้าน Infrastructure เพื่อตอบสนองระบบงานได้ตามที่เราต้องการ  โดยใน Technical Workshop นี้ท่านจะได้เเรียนรู้ การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machine  และแนวทางในการ Migrate ระบบงานที่เรามีอยู่ไปใช้งานบน Microsoft Azure  นอกจากนี้เนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิในการเข้า Storage และการใช้าน Azure Storage Blob Service  เป็นต้น

เนื้อหาเหมาะกับใคร ?
IT Camps จะจัดในรูปแบบ Technical  Hands-on workshop โดยเนื้่อหาของ  Technical Workshop ครั้งนี้

*เหมาะ* สำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ ( อย่างเช่น Systems Administer, System Engineer, Architecture )  หรือ IT Professional ที่กำลังมองหาแนวทางในการชยายความสามารถในการรองรับระบบงานที่กำลังเติมโตอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังวางแผนหรือหาแนวทางจะใช้ประโยชน์จาก Cloud Computing

*ไม่เหมาะ* สำหรับ นักศึกษา ,developer ,programmer หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอย่างเช่น  Sales Rep, Sales Manager หรือ Account Manager

Date: 21-May-2015
Time: 9:00-17:00
Venue :   Has been informed in invitation letter
Instructor : Fukiat Julnual, Technical Evangelist , Microsoft Thailand
Language : Thai (ไทย) :

Agenda:

Time Module Title
9:00 – 9:30 A LAP AROUND WINDOWS AZURE FOR AN INFRASTRUCTURE PROFESSIONAL
9:30 – 10:30 GETTING STARTED WITH MICROSOFT AZURE IAAS ( Hand-on-Lab : 30 minutes )
11:00 – 12:00 GETTING STARTED WITH WORKLOADS ( Hand-on-Lab : 30 minutes )
13:00 – 14:30 GETTING STARTED WITH NETWORKING ( Hand-on-Lab : 40 minutes )
15:00 – 16:30 GETTING STARTED WITH AZURE STORAGE ( Hand-on-Lab : 40 minutes )

( หมายเหตุ : เวลาและเนื้อหาบางส่วน อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตอนวันงานจริง ๆ และเช่นเดิมนะครับ ผมขอบรรยายเป็นภาษาไทย และขอใช้เอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษครับ )

image_thumb1_thumb_thumb

และเพื่อให้ทำ Lab ใน workshop ใกล้เคียงกับสถานการณ์ความเป็นจริง ระหว่างการบรรยายเนื้อหาในแต่ละส่วน เราก็จะได้มีโอกาสทดลองการใช้งาน Technology ที่เกี่ยวข้องใน Lab ที่ทางทีมงานได้เตรียมไว้ โดยเราได้แบ่ง Project Phases สำหรับการ evaluation ใน lab ไว้ดังนี้

Project Phases

Phase Objectives Notes
Exploratory Testing 1. Simulate basic database and web server configurations and validate communication2. Confirm ability to manage and administer in the same way as local servers3. Understand basic billing and costing models Current web server and database servers are VM’s on Hyper-V
Infrastructure Validation 1. Implement complete scaled down infrastructure consisting of SQL, Linux, and load balanced web servers2. Create a DevOps process using functionality similar to “checkpoints” on local Hyper-V servers3. Understand how to perform basic management tasks Validate a mix of WebSites and Web Server VM’s can coexist.
Workload Validation 1. Replace Web Server VM’s with web worker roles to see if overhead and costs of VM’s are needed2. Validate that data can be secured with user accounts provided by Azure.
Network Configuration Validation 1. Customization of cloud based networking to match structure of on-premises networking. Application uses special DNS records, so must use own DNS
Storage Validation 1. Moving data to and from cloud provider with and without containers.2. Backup/Restore of cloud based data.3. Possible, use table objects, unclear Contoso needs to transfer existing database files via VHD transfer
Management and Administration Testing and Validation 1. Validate that solution can be effectively monitored using existing in-box tools.2. Validate that you can access cloud based resources from any on-premises PC via VPN or similar.3. Validate that key data items can be secured using smart-card.4. Validate that regular maintenance jobs can be scheduled and automated, regardless of on-premises connectivity Each of the four scenarios maps to one module.

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้มีโอกาสแวะมาที่ Workshop ครั้งนี้จะได้ความขั้นใจขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยให้การวางแผนโครงการด้าน  Cloud Computing สำหรับองค์เป็นไปได้อย่างเหมาะสมความความต้องการขององค์กรและผู้ดูแลระบบ

 

FAQ: การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วม IT Camp  – Prerequisite

Q: ก่อนเข้า IT Camp ต้องมี Azure Account สำหรับ ทำ Lab หรือไม่
A: ไม่จำเป็นครับ หากท่านยังไม่มี Azure Account ทางทีมงานได้เตรียม credit ไว้ให้สำหรับ การทำ lab  ซึ่งท่านจะได้รับในวันที่ทำ IT Camp ครับ

Q: ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Azure มาก่อนหรือเปล่า
A: เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านที่สนใจทำความเข้าใจพื้นฐานของ Microsoft Azure โดยเรียน module ที่ 1 และ 2  เป็นอย่างน้อย ทาง Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start ก่อนมาร่วม Technical Workshop นะครับ

Q: การเข้าร่วม IT Camp ต้องนำเครื่องมาเองหรือเปล่าครับ
A:  แนะนำให้เตรียมเครื่องมาเองเพื่อความสะดวกท่านสามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องท่าน และ System Requirements  ได้ที่ http://aka.ms/holtest   แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถนำเครื่องมาเองได้ ทางทีมจัดงานได้เตรียมเครื่องไว้ให้สำหรับท่านที่ลงทะเบียน และแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ก่อนวันงาน ซึ่งทางทีมงานจะสอบถามผ่านท่างโทรศัพท์  1-2 วันล่วงหน้า ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน

Q: การลงทะเบียน
A:  เนื่องจาก IT Camp จัดสำหรับท่านที่ได้รับเชิญจดหมายเชิญจากทาง Microsoft เท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียนและสถานที่จะแจ้งในจดหมายเชิญ หากท่านยังไม่ได้รับจดหมายเชิญรบกวนแจ้ง email ของท่านโดยใช้ messagess ผ่าน facebook ( กรุณาอย่า post email ใน comment ครับ)

Q: IT Camp ครั้งนี้รองรับได้กี่ที่นั่ง
A: IT Camp ครั้งนี้จะเพื่อรองรับจำนวน 30 ท่านครับ (first-come,first-serve basis)

Q: ผมจะทราบสถานะการลงทะเบียนได้อย่างไร
A: ในสถานะการปกติท่านจะได้รับ email จากระบบเพื่อยีนยันสถานะการลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากมีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นทำให้ท่านไม่สามารถรับ email ได้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเทียนได้ที่ https://msevents.microsoft.com/  -> sign in -> My Event -> registered events  จากนั้นจะเป็น list ที่เราลงทะเบียนไว้

Q: ในกรณีที่ผม/ฉันได้ลงทะเบียนไปแล้ว แต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาร่วมได้ผม/ฉัน ต้องทำอย่างไรบ้าง
A: เนื่องการจัดงานทางทีมงานต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทองในการเตรียมงาน หากท่านไม่สามารถมาร่วมงานได้จริง ๆ รบกวน ยกเลิกการลงทะเบียนผ่านระบบโดยไปที่  https://msevents.microsoft.com/  -> sign in -> My Event –> registered –> Cancel เพื่อเป็นการให้สิทธินั้นกับท่านอื่นที่อยู่ใน Waiting list  และเพื่อให้ท่านที่อยู่ใน Waiting List ได้มีเาลาในการตรียมตัวสำหรับการมาร่วมงาน กรุณายกเลิกแต่เนิ่น ๆ หลังจากท่านแน่ใจแล้วว่าไม่สามารถมาร่วมงานได้

About IT Camps: Microsoft IT Camps are no cost, hands-on, technical training events for IT professionals led by Microsoft experts.