Tag: intune

  • แนะนำการใช้งาน Windows Intune เบื้องต้น

    บทเรียนที่ 5 เรื่อง Windows Intune  (หรือชื่อใหม่ Microsoft Intune ) Instructor | กำธน สุทธิรักษ์ศิริ (Kumton Suttiraksiri) , MCT ในบทเรียนได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Windows Intune ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการบริหาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเนื้อหาที่นำเสนอได้ครอบคลุมเนื้อหาในหลายแง่มุม เพื่อจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจจากในระดับพื้นฐาน การสมัครใช้งาน และการจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นขั้นตอน ไปถึงการกำหนดสิทธิการเข้าถึง รวมถึงการ Enrollment อุปกรณ์ต่าง ๆ