เรียนรู้วิธีการใช้งาน Windows To Go


บทเรียนที่ 8 ใน MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง  “  เรียนรู้วิธีการใช้งาน Windows To Go ” นำเสนอโดยคุณกฤษณะ แสงเพ็ชร

Instructor | Kitsana Saengphet | กฤษณะ แสงเพ็ชร ,  Senior IT Consultant,

บทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงฟังก์ชั่นและลักษณะการนำไปใช้ของ Windows To Go, ประโยชน์เมื่อนำไปใช้งาน, ความปลอดภัยที่ Microsoft เตรียมไว้ให้ รวมถึงการเลือก USB Device ที่สามารถนำมาใช้กับ Windows To Go ได้ โดยเนื้่อหาได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

  • อธิบายถึงฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ที่มีใน Windows edition enterprise ที่สามารถติดตั้ง Windows ลงบน USB device สามารถพกพา และนำไปใช้กับ PC เครื่องอื่นๆได้
  • อธิบายเรื่อง USB device ที่ Microsoft ให้การรับรอง ว่าสามารนำมาใช้กับ Windows To Go ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีการทดลองติดตั้งและใช้งาน Windows To Go

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ