เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น


บทเรียนที่ 6 สำหรับ MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง “ เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น “ นำเสนอโดยอาจารย์ตุล ครับ

Instructor | ธัญพล ษณะนาคินทร์ (Thanyapon Sananakin) , MVP , MCT

บทเรียนนี้เป็นการแนะนำการใช้งาน และเริ่มต้นการพัฒนาคำสั่งด้วย Windows PowerShell โดยเนื้อหาได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ตั้งแต่การทำความรู้จักกับ Windows PowerShell ในเวอร์ชันต่างๆ, รูปแบบของ cmdlets, การใช้งานระบบความช่วยเหลือ (Help), การจัดรูปแบบการแสดงผล, การใช้งานตัวแปร, การทำงานกับแฟ้มข้อมูล CSV, การใช้ Pipelining ตลอดจนการทำงานแบบ Automation

บทเรียนนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

  • 1.จะได้แนะนำประโยชน์และการใช้งาน Windows PowerShell และเครื่องมือต่างๆ เช่น PowerShell ISE, เวอร์ชันของ Windows PowerShell, รูปแบบของ cmdlet ตลอดจนการใช้งานระบบความช่วยเหลือ ซึ่งบทเรียนนี้จะนำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมสาธิต ตั้งแต่การใช้งาน Windows PowerShell, Windows PowerShell ISE, cmdlet ต่างๆ รวมถึงการใช้งาน Help
  • 2. การแนะนำการทำงานในรูปแบบ Pipelining, การจัดรูปแบบผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Format-Table, Format-List, การจัดรูปแบบโดยการคำนวณ การทำงานกับแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ CSV, การวนซ้ำ
  • 3. การพัฒนาสคริปต์ด้วย Windows PowerShell, การใช้งานตัวแปร, การกำหนด Execution Policy, การตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติด้วย Schedule Job

ดูบทเรียนนี้ได้ที่ http://aka.ms/powershellth นะครับ

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

,