Month: February 2015

  • Microsoft IT Camp: Enterprise Device Infrastructure ;26-March-2015

    Microsoft IT Camp “Implementing a Mobile-First World with Microsoft Enterprise Device Infrastructure”   in Bangkok , Thursday 26-March-2015 from 9:00 am to 5:00 pm. This 26-March-2015 IT Camp is already fully booked . ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ขณะนี้ ที่นั่งที่เตรียมไว้เต็มแล้วครับ  สำหรับหัวข้อของ IT Camp ในเดือนประจำเดือนพฤษาคใ ผมขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากการเตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ ” Enterprise IT Pro Club ” , ขอบคุณครับ สำหรับ Microsoft IT Camp รอบวันที่ 26-March-2558…

  • Microsoft IT Camp: Extend your Datacenter with Microsoft Azure ;19-March-2015

    Microsoft IT Camp “Extend your Datacenter with Microsoft Azure”   in Bangkok , Thursday 19-March-2015 from 9:00 am to 5:00 pm.   สำหรับรอบเดือนมีนาคมนี้ผมขอนำหัวข้อ “Extend your Datacenter with Microsoft Azure “ กลับมาจัดซ้ำอีกรอบเนื่องจากมีท่านที่สนใจจำนวนมาก และที่นั่งที่จำกัดสำหรับรอบเดือน และเช่นเดิมรอบนีี้ เราจะมีทำความเขัาใจในการใช้ประโยชน์จาก Microsoft Azure เพื่อช่วยให้เราสามารถขยายความต้องการด้าน Infrastructure เพื่อให้ตอบสนองระบบงานได้ตามที่เราต้องการ  โดยใน Workshop ท่านจะได้เเรียนรู้ การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machine  และแนวทางในการ Migrate ระบบงานที่เรามีอยู่ไปใช้งานบน Microsoft Azure  นอกจากนั้นเนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิในการเข้า Storage และการใช้าน Azure…