องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนที่ 7 ใน MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง  “ องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น .” นำเสนอโดยคุณวุฒิ

Instructor | นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ (Pongwud Praipaisankij) , MCT, MVP

ในบทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงความหมายของ Active Directory และความสามารถของ Active Directory อีกทั้งข้อควรพิจารณาต่างๆในการติดตั้ง Active Directory พร้อมตัวบริหารจัดการ Active Directory อย่าง Domain Controller และการสร้างความมั่นใจหลังจากการติดตั้ง Domain Controller อีกทั้งความสามารถของ Role หลักต่างๆทีมีอยู่ใน Active Directory ว่ามีหน้าที่อย่างไร ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เริ่มศึกษาระบบ Active Directory และผู้ที่จะนำระบบ Active Directory ไปต่อยอดในการทำงานต่อไป

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนที่ 6 สำหรับ MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง “ เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น “ นำเสนอโดยอาจารย์ตุล ครับ

Instructor | ธัญพล ษณะนาคินทร์ (Thanyapon Sananakin) , MVP , MCT

บทเรียนนี้เป็นการแนะนำการใช้งาน และเริ่มต้นการพัฒนาคำสั่งด้วย Windows PowerShell โดยเนื้อหาได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ตั้งแต่การทำความรู้จักกับ Windows PowerShell ในเวอร์ชันต่างๆ, รูปแบบของ cmdlets, การใช้งานระบบความช่วยเหลือ (Help), การจัดรูปแบบการแสดงผล, การใช้งานตัวแปร, การทำงานกับแฟ้มข้อมูล CSV, การใช้ Pipelining ตลอดจนการทำงานแบบ Automation

บทเรียนนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

  • 1.จะได้แนะนำประโยชน์และการใช้งาน Windows PowerShell และเครื่องมือต่างๆ เช่น PowerShell ISE, เวอร์ชันของ Windows PowerShell, รูปแบบของ cmdlet ตลอดจนการใช้งานระบบความช่วยเหลือ ซึ่งบทเรียนนี้จะนำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมสาธิต ตั้งแต่การใช้งาน Windows PowerShell, Windows PowerShell ISE, cmdlet ต่างๆ รวมถึงการใช้งาน Help
  • 2. การแนะนำการทำงานในรูปแบบ Pipelining, การจัดรูปแบบผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Format-Table, Format-List, การจัดรูปแบบโดยการคำนวณ การทำงานกับแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ CSV, การวนซ้ำ
  • 3. การพัฒนาสคริปต์ด้วย Windows PowerShell, การใช้งานตัวแปร, การกำหนด Execution Policy, การตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติด้วย Schedule Job

ดูบทเรียนนี้ได้ที่ http://aka.ms/powershellth นะครับ

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

1 2 3 4